نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول: کليات پژوهش 1-1-مقدمه3 1-2-بيان مسأله5 1-3-ضرورتهای خاص انجام تحقیق8 1-4-اهداف پژوهش10 1-5-فرضیه های پژوهش11 1-6- قلمروپژوهش11 1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش11 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1-بهره وری14 2-1-1-شاخصهای بهره وری17 2-1-2-رویکردهای بهره‏وری18 2-1-2-1-رویکرد فنی19 2-1-2-2-رویکرد فرهنگی19 2-1-2-3-رویکرد یا مدل اچیو20 2-1-2-4-رویکرد چند عاملی بهره وری21 2-1-3-عوامل مؤثر بر بهره‏وری21 2-1-3-1-عوامل درونی22 2-1-3-2-عوامل...


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل